نقش‌زنان درخانواده و اجتماع

از آنجائیکه سازماندهی تولید در بسیاری از روستاهای کشورمان بر سازمانخانوادگی استوار است، می‌توان بر اهمیت نقش افراد خانواده پی برد. با توفیقدر تقسیم کار جنسیتی در واحد خانوار روستایی، می‌توان به وظائف بیشمارآشکار و نهان زنان در مقابل وظایف مردان (به‌ویژه نقش سرپرست خانوار) اشارهکردبه‌طور کلی در کنار کارکرد خانوادگی (نگهداری و پرورش کودکان و انجام خدمات مربوط به خانه) و ایفای نقش همسری زنان روستایی چه به صورتمستقیم و یا غیر مستقیم در امور گوناگون مربوط به تولید نیز نقش دارند. هرچند که کمتر به عنوان شاغل محسوب می‌گردند و عمدتاً اینگونه وظائف با امورخانه‌داری ادغام گردیده و جزو وظائف روزمره آنان به شمار می‌رود.

افزودن به سبد خرید

۲۵,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۲۷

صفحات پروژه

۱۸۴۱

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

زینب رضوانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

ظلم به زنان

ظلم به زنان همیشه یکی از معضلات اصلی جامعه بود است چه در جوامع ایرانی و چه در غرب زنان همیشه مورد ظلم و ستم واقع‌شده‌اند. از تجاوز به حق و حقوق آنها گرفته تا تجاوز به بدن آنها. اما هیچ فردی از جنس زن نباید مقابل این ظلم و ستم سکوت کند. با اینکه نقش‌زنان درخانواده و اجتماع کاملا قابل مشاهده بوده است.

نقش‌زنان درخانواده و اجتماع

امروزه زنان در همه عرصه‌ها فعالیت می‌کنند و توانایی خود را نشان میدهند. باتمام محدودیت‌هایی که برای آنها وجود دارد بازهم تلاش می‌کنند تا با همان محدودیت‌ها در جامعه خود را نشان دهد و به موفقیت برسند. امروزه زنان در تمامی عرصه‌های ورزشی به موفقیت‌های بزرگی رسیده اند و برای خودشان و کشورشان افتخار آفرین شدند. ما نباید اجازه دهیم که چنین توانایی هایی در کشورمان نادیده گرفته شود. بی‌تفاوتی ما به نسل آینده و فرزندانمان آسیب میزند.

این روزها شاهد فعالیت زنانی هستیم که بدون نیاز به حضور مرد کارهای خود را انجام دهند و نیاز مالی خود را نیز برطرف می‌کنند. از زنان عشایر گرفته که در همه زمینه‌ها کنار مردان خود تلاش می‌کنند و به موفقیت‌های بزرگی نیز رسیده اند تا زنان شهر کهِ صبح‌های زود برای رسیدن به اهداف خود بیدار می‌شوند و با تمام وجود تلاش می‌کنند. اما سؤال تحقیق ما اینجاست که نقش این زنان در اجتماع چیست؟ همچنین در تحقیق نقش‌زنان درخانواده و اجتماع به این سؤال پرداخته می‌شود که ما برای حمایت از زنان پرتلاش و تقویت روحیه آنها چه‌کاری می‌توانیم انجام دهیم.

توسعه با تأکید بر نقش زنان

در بررسی روند تاریخی توسعه درمی یابیم که گرایشات به سمت توجه به ابعاد انسانی توسعه در پی شکست راهبرد صنعتی شدن شتابان شهری، برنامه‌ریزان و سیاستگذاران توسعه را بر آن داشت تا در تفکرات خویش تجدیدنظر گرده و اشتغال جمعیت و بهرهگیری کافی و متناسب از منابع انسانی به‌ویژه زنانی که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، از عمدهترین اهداف راهبرد و توسعه در نظر بگیرید، چراکه عدم دسترسی یا دسترسی محدود نابرابر به فرصتهای کسب درآمد و اشتغال که به‌صورت بیکاری و کم کآری پدیدار می‌گردد خود از عمدهترین علل فقر است.

فهرست

مقدمه

فصل اول

طرح تحقیق

۱-۱- بیان مسئله

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۳- فرضیه

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۵- پیشینه تاریخی

الف) نقش زنان روستایی قبل از اصلاحات ارضی

ب) نقش زنان روستایی بعد از اصلاحات ارضی

ج) نقش زنان روستایی بعد از انقلاب جمهوری اسلامی

د) پيشينه مطالعات در رابطه با زنان در ایران

۱-۶- روش‌شناسی تحقیق

۱-۷- محدودیت‌های پژوهش

۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها

تواناسازی

توسعه

نیروی کاردستمزدی

کارخانه برای کارفرما

کاربرای خود

کاریاوری

کارخانوادگی بدون دستمزد

فصل دوم

کلیات و مبانی نظری پژوهش

۲-۱- توسعه و اهداف آن «دیدگاه‌های نظری»

۲-۲- توسعه با تاکید بر نقش زنان

۲-۳- دیدگاه‌های موجود در تئوری زن و توسعه

رفاه

فقرزدایی

کارآیی

برابری

توانبخشی

۲-۴- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی

۲-۴-۱- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی

۲-۴-۲- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی

۲-۴-۳- نقش زنان روستایی در دامداری

۲-۴-۴- صنایع دستی

۲-۵- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان

۲-۶- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی

۲-۷- مسائل و مشکلات زنان روستایی

۱- مشکلات آموزشی زنان روستایی

۲- مشکلات اقتصادی - اجتماعی زنان روستایی

۳- عدم مشارکت زنان روستایی در تشکلهای مردمی

۴- کمبود متخصصان زن برای آموزش زنان روستایی

۵- عدم مشارکت زنان روستایی در طرحهای اجرایی

۶- مسائل فرهنگی زنان روستایی

۷-مشکلات مربوط به دسترس نبودن خدمات آموزشی- ترویجی برای زنان روستایی

فصل سوم

کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش

۳-۱- موقعیت، حدود و وسعت

۳-۲- توپوگرافی

۳-۳- اقلیم

۳-۳-۱- شرایط اقلیمی منطقه

۳-۳-۲- درجه حرارت

۳-۳-۳- بارندگی

۳-۳-۴- رطوبت نسبی

۳-۳-۵- تبخیر

فصل چهارم

نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش

۴-۱- توزیع و تراکم جمعیت

۴-۲- ساخت جنسی و سنی

۴-۳- نیروی انسانی و اشتغال

۴-۳-۱- جمعیت شاغل برحسب گروههای عمده فعالیت

۴-۴- جمعیت و تغییرات آن

۴-۵- عناصر جمعیتی

۴-۵-۱- میزان موالید در شهرستان تالش

۴-۵-۲- باروری

۴-۵-۳- مرگ‌ومیر

۴-۵-۴- رشد جمعیت در شهرستان تالش

۴-۵-۵- مهاجرت در شهرستان تالش

۴-۶- وضع سواد و کیفیت آموزش

۴-۶-۱- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش

۴-۶-۲- آموزش

۴-۶-۳- نهضت سوادآموزی

۴-۷- بهداشت و درمان

۴-۸- شاخصهای بهداشتی

فصل پنجم

چگونگی تاثیرگذاری زنان روستایی تالش بر توسعه منطقه

۵-۱- عوامل مؤثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه

۵-۱-۱- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه موردمطالعه

۵-۱-۲- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی

۵-۱-۳- متغیرهای اکولوژیکی- اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش

۵-۱-۴- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا

۵-۱-۵- نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی

۵-۲- ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه

۵-۲-۱- تفاوت‌های جنسی در نحوه بهره‌گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستاییمنطقه

۵-۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها

۵-۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان

۵-۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه

۵-۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی

۵-۳- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست

فصل ششم

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

پیوست‌ها

نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه

سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران

هدف ۱

حفظ کیان خانواده

سیاست‌ها

هدف ۲

کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی

سیاست‌ها

هدف۳

رشد سوادآموزی و گسترش تسهیلات آموزشی

سیاست‌ها

هدف ۴

تأمین نیازهای بهداشتی

مقدمه

سیاست‌ها

هدف ۵

ارتقای منزلت زنان روستایی

سیاست‌ها

فهرست  منابع مآخذ فارسی

فهرست منابع و مآخذ لاتین

رشته روانشناسی

روانشناسی رشته‌ای است که به مطالعه‌ی رفتار، اعمال، افکار، تعاملات و واکنش‌های افراد می‌پردازد؛ درحالی‌که روان‌پزشکی پیشگیری و مدیریت از اختلالات روانی است. رواشناسی با در نظر گرفتن نیازهای طبیعی انسان و درک روح زمان به‌عنوان پرچم‌دار مطالعه‌ی پیچیدگی‌های بشر امروز شناخته می‌شود. پایه و اساس روانشناسی صداقت کامل با خود است. درواقع روانشناسی با خودشناسی پیوند می‌خورد.

برای آشنایی بیشتر با این رشته، مقاله رشته روانشناسی را در وبلاگ مرکز پروژه بخوانید!