مشکلات عملیات بودجه‌بندی بانک‌ها

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گرديده‌اند. این تحقیق سعی مي‌نمايد در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانک‌های سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نمايد.

افزودن به سبد خرید

۱۲,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۵۱

صفحات پروژه

۱۲۵۱

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

اهمیت مطالعه مشکلات عملیات بودجه‌بندی بانک‌ها

مدیریت و رهبری یک واحد تجاری و فراهم کردن شرایط رضای کارمندان وظیفه بسیار دشواری است. مهم‌ترین وظیفه یک رهبر لایق در ابتدا طرح‌ریزی عملیات خود است. بعد از آن نیز این است که با اعمـال روشهای کنترل از اجرای دقیق و بموقع آن اطمینان حاصل کنند. بودجه‌ بندی صحیح نیز رکـن اساسـی فرآیند برنامه‌ ریزی و کنترل مدیریت به شمار می‌رود. یک بودجه‌بندی دقیق و درست موجب افـزایش بهبـود همـآهنگی و ارتبـاط می‌گردد. چـارچوبی مناسب برای کنترل، اندازه‌ گیری و ارزیابی عملکرد پرسنل فراهم آورده . همچنین فعالیت‌های واحد را در جهت اهداف مجموعه هدایت می‌کند. در این تحقیق ما به بررسی مشکلات عملیات بودجه‌بندی بانک‌ها میپردازیم.

تفسیر تحقیق

در تحقیق مشکلات عملیات بودجه‌بندی بانک‌ها «عوامل مدیریتی» با «سه عامل محیطی» عامل فنی و فرآیندی و عامـل انسانی” از طریق سؤالات پرسشنامه اندازه‌گیری می‌شود. همچنـین «مشکلات پیاده‌ سازی بودجه‌ بندی عملیاتی» متغیر وابسته که از طریـق آزمـون رتبه‌ای طیـف لیکـرت اندازه‌گیری می‌شود. مقاله مشکلات عملیات بودجه‌بندی بانک‌ها در دو قسمت متفاوت نوشته و گرداوری شده است. قسمت اول از روش مطالعـات اسنادی و کتابخانه‌ای برای تدوین مباحث درج‌شده است. در قسمت دوم این مقاله نیز از روش پیمایشـی و همبستگی استفاده‌شده است. همچنین جامعه اماری تحقیق کلیه مدیران و معاونین بانکهای سپه استان یزد می‌باشند. این جامعه از آن رو انتخاب‌شده است که تمامی کارمندان آن به‌نوعی با بودجه سازمان در ارتباط بوده‌اند.

بودجه

بودجه در گذشته به معنی کیف چرمی یا کیف کوچک بوده است. البته الآن به همان معنی قدیمی نیست. اما بودجه الآن در زمینه‌های متفاوت استفاده می‌شود. در قرن حاضر بودجه به معنی برنامه‌های یک سازمان به‌صورت ارقام پولی است. بودجه صرفار برنامه‌ای است که در قالب اطلاعات مالی و مقداری ارائه می‌شود. بودجه‌بندی بیان نتایج مورد انتظار یک پروژه است این تعریف بین بودجه‌ریزی سنتی و بودجه‌ریزی جدید تفاوت قائل است زیرا در بودجه‌ریزی، سرنوشت آینـده نیز مطـرح است.

رشته اقتصاد

رشته مدیریت