زندگی عشایر

در این مقاله به نحوه زندگی عشایر ،تأثیر کار عشایر بر زندگی مردم و جامعه و دیگر مسائل مربوط به زندگی عشایر می‌پردازیم.

زندگی به سبک عشایر

ذات زندگی عشایر کوچ است. آنها مدام در حال کوچ و ییلاق و قشلاق هستند. ازاین‌رو زندگی آنها مدام در حال گردش است. از طرفی نیز آخت بسیاری با طبیعت می‌گیرند و با زیروبم آشنامی‌شوند. از طرفی  تغییرات آب و هوایی تأثیر شایانی بر زندگی آنها می‌گذارد. به همین دلیل آنها باید نسبت به زمان حرکت ایل و اطراق حساسیت زیادی به خرج دهند. سقف و دیوارهای خانه آنها چادر است. هر چادر متشکل از ۲۴، ۲۸ یا ۳۲ چوبوق است که در یکنقطه مرکزی نیم‌دایره مانند به نام چنبره به هم وصل می‌شوند. پوشش خارجی چادر از نمدی است که از پشم بزها تهیه‌شده است.

مهم‌ترین ابزار برای توسعه کارآفرینی در روستاها

اشتغال و درآمدزایی از شرایط مهم تداوم زندگی در همه جوامع محسوب می‌گردد. خانوارها در صورتی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهندکه در زمینة اقتصادی درآمد مناسب و معقولی در مقایسه با دیگر مشاغل داشته باشند. اگرچه حسابگری منطقی در همه امور از خصایص زندگی انسانی است، ولی امروزه اهمیت بیشتری پیداکرده است به‌طوری که انسان شیوه‌های جدیدتر زندگی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و اگر توجیه اقتصادی لازم در مقایسه با دیگر اشتغال‌ها داشته باشد، به همان طرف کشیده می‌شود. در بررسی وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای عشایر و درنهایت میزان درآمد خالص سالانه خانوارهای عشایر به نتایجی می‌رسیم که می‌توان گفت: بسیاری از خانوارهای عشایری که شیوه کوچ نشنی سنتی را وانهاده و به شهرها مهاجرت کرده‌اند، همواره نداشتن درآمد مناسب را دلیل عمده مهاجرت به شهرها و ترک کوچ نشینی دانسته‌اند.

افزودن به سبد خرید

۵,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۵۹

صفحات پروژه

۱۲۷۳

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

در این مقاله به نحوه زندگی عشایر ،تأثیر کار عشایر بر زندگی مردم و جامعه و دیگر مسائل مربوط به زندگی عشایر می‌پردازیم.

زندگی به سبک عشایر

ذات زندگی عشایر کوچ است. آنها مدام در حال کوچ و ییلاق و قشلاق هستند. ازاین‌رو زندگی آنها مدام در حال گردش است. از طرفی نیز آخت بسیاری با طبیعت می‌گیرند و با زیروبم آشنامی‌شوند. از طرفی  تغییرات آب و هوایی تأثیر شایانی بر زندگی آنها می‌گذارد. به همین دلیل آنها باید نسبت به زمان حرکت ایل و اطراق حساسیت زیادی به خرج دهند. سقف و دیوارهای خانه آنها چادر است. هر چادر متشکل از ۲۴، ۲۸ یا ۳۲ چوبوق است که در یکنقطه مرکزی نیم‌دایره مانند به نام چنبره به هم وصل می‌شوند. پوشش خارجی چادر از نمدی است که از پشم بزها تهیه‌شده است.

مهم‌ترین ابزار برای توسعه کارآفرینی در روستاها

اشتغال و درآمدزایی از شرایط مهم تداوم زندگی در همه جوامع محسوب می‌گردد. خانوارها در صورتی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهندکه در زمینه اقتصادی درآمد مناسب و معقولی در مقایسه با دیگر مشاغل داشته باشند. اگرچه حسابگری منطقی در همه امور از خصایص زندگی انسانی است، ولی امروزه اهمیت بیشتری پیداکرده است به‌طوری که انسان شیوه‌های جدیدتر زندگی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و اگر توجیه اقتصادی لازم در مقایسه با دیگر اشتغال‌ها داشته باشد، به همان طرف کشیده می‌شود. در بررسی وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای عشایر و درنهایت میزان درآمد خالص سالانه خانوارهای عشایر به نتایجی می‌رسیم که می‌توان گفت: بسیاری از خانوارهای عشایری که شیوه کوچ نشیی سنتی را وانهاده و به شهرها مهاجرت کرده‌اند، همواره نداشتن درآمد مناسب را دلیل عمده مهاجرت به شهرها و ترک کوچ نشینی دانسته‌اند.

تخصیص منابع مالی و اعتباری و اهمیت آن در آینده جامعه عشایری

منابع مالی، اعم از اعتبارات دولتی، سرمایه‌گذاری بانکها و بخش خصوصی در شکوفایی استعدادهای مناطق اثر تعیین‌کننده دارد. ازآنجاکه سرمایه‌ گذاری برای توسعه مناطق عشایری چند سال بیشتر سابقه ندارد و نیاز شدید عشایر چنین ایجاب می‌کند که سرمایه گذاری‌ها کلان باشد تا برنامه‌های توسعه مناطق عشایری بهتر به تحقق برسد. در ادامه‌ی مقاله به بررسی دقیق‌تر موارد می‌پردازیم.

فهرست

چارچوب نظري ارتقاء زندگي عشاير

استراتژي هاي توسعه پيشنهادي گروه مطالعاتي هامون

شيوة توليد صنعتي

70 راهبردهاي پيشنهادي كنفرانس بين المللي DANA

تجربه هاي بسيار ارزندة عشاير كوچنده در شيوه دامداري و تأثير آن در ترسيم افق آينده

توانمنديهاي محيطي و نقش آن در توسعه پايدار مناطق عشايري

درآمدزايي ، اشتغال و تأثير آن بر توسعه پايدار جامعة عشايري

تخصيص منابع مالي و اعتباري و اهميت آن در آينده جامعة عشايري

سازمانهاي اجرايي و نقش آنها در توسعه جامعة عشايري

گرايشها، نيازها و خواسته هاي عشاير كوچنده و تأثير آن بر چارچوب نظري توسعة مناطق عشايري كشور

برنامه ريزيهاي دولت و تأثير آن بر وضعيت جامعة عشايري

توسعه جامعه عشاير با اسكان آنان در قلمروهاي مستعد دامداري

اسكان جامعة عشايري به اشتغال به كشاورزي در قلمروهاي مستعد كشت و زرع

توسعه جامعة عشايري با اسكان آنان و اشتغال به كارهاي صنعتي

توسعه جامعه عشايري با تدام كوچ نشيني در قلمروهاي ايلي داراي توانمندي برجسته

تحليل و جمع بندي نهايي

اهداف پيش بينش شده براي ارتقاء زندگي عشاير ايران

اهداف كلي توسعه

اهداف كمي

اهداف از ديدگاه محققان مختلف

ساير اهداف

جمع بندي اهداف

رشته علوم‌ اجتماعی