رضایت شغلی کارشناسان شرکت‌بهمن موتور و بررسی سلامت عمومی آنها

گروه بهمن

گروه بهمن در سال ۱۳۳۱ تحت عنوان شرکت سهامی درزمینه نمایندگی امور حمل و نقل دریایی و حق‌العمل کاری نمایندگی تجاری شروع به‌کار کرد. در ادامه به بررسی می‌پردازیم.

رضایت شغلی کارشناسان شرکت‌بهمن

به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری، سازمان‌ها وجه انکارناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می‌دهند، ماهیت جوامع توسط سازمان‌ها شکل گرفته و آنها نیز به‌نوبه خود به وسیله دنیای پیرامون و روابط موجود در آن شکل می‌گیرد. گرچه سازمان‌ها به شکل‌های مختلف و بر پایه هدف‌های گوناگون تأسیس و سازماندهی می‌شود، اما بدون تردید تمامی آنها بر پایه تلاش‌های روانی و جسمانی نیروی انسانی که ارکان اصلی آن به‌حساب می‌آید، اداره و هدایت می‌گردند. ازاین‌رو، زندگی افراد در جوامع نوین به شدت تحت نفوذ هستی و رفتار سازمان‌ها قرار دارد، و همین دلیل به تنهایی سعی در شناخت هر چه بیشتر، بهتر و علمی‌تر ماهیت و روابط متقابل آنها و نیروی انسانی را توجیه و ضروری می‌سازد.

افزودن به سبد خرید

۷,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۲۴

صفحات پروژه

۱۲۳۲

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

ساناز حسن‌زاده

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

نارضایتی شغلی

نارضایتی شغلی یکی از عمده مسائل و ضعف‌های جامعه است که می‌توان گفت بسیاری از ناکامی‌هایی که در جامعه با آن روبرو می‌شویم به همین دلیل است. افرادی که اشتیاقی به‌کار خود ندارند و در مکان مناسبت بااخلاق و روحیات خود نیستند. که همین موضوع باعث پایین آمدن بازده آنها می‌شود. بلعکس کسانی که از کار خود رضایت دارند بازدهی بیشتری دارند و در کار خود موفق‌ترند. از دیدگاه روان شناسان نیز رضایت شغلی یکی از مسائل مهم و اساسی درزمینه پژوهشی بوده است. اما خب راه‌حل چیست و ما چگونه می‌توانیم درزمینه بهبود این مسائل گامی برداریم. در مقاله رضایت شغلی کارشناسان شرکت‌بهمن موتور و بررسی سلامت عمومی آنها به بررسی الگوها، مدل‌ها و دیگر عناوین برای حل این مشکل و تجزیه آن می‌پردازیم.

رضایت شغلی کارشناسان شرکت‌بهمن

به اعتقاد بسیاری از دانشمندان علوم رفتاری، سازمان‌ها وجه انکارناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می‌دهند، ماهیت جوامع توسط سازمان‌ها شکل گرفته و آنها نیز به‌نوبه خود به وسیله دنیای پیرامون و روابط موجود در آن شکل می‌گیرد. گرچه سازمان‌ها به شکل‌های مختلف و بر پایه هدف‌های گوناگون تأسیس و سازماندهی می‌شود، اما بدون تردید تمامی آنها بر پایه تلاش‌های روانی و جسمانی نیروی انسانی که ارکان اصلی آن به‌حساب می‌آید، اداره و هدایت می‌گردند. ازاین‌رو، زندگی افراد در جوامع نوین به شدت تحت نفوذ هستی و رفتار سازمان‌ها قرار دارد، و همین دلیل به تنهایی سعی در شناخت هر چه بیشتر، بهتر و علمی‌تر ماهیت و روابط متقابل آنها و نیروی انسانی را توجیه و ضروری می‌سازد.

رشد و تعالی یک جامعه درگرو تندرستی افراد آن جامعه است و شناسایی عوامل تعیین کننده و مرتبط با آن در جهت سیاستگذاری و برنامهریزی در سطوح خِرَد و کلان جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند. تأمین سلامتی افراد جامعه از دیدگاه سه بعدی جسمی، روانی و اجتماعی از مسائل اساسی هر کشوری محسوب می‌شود.

گروه بهمن

گروه بهمن در سال ۱۳۳۱ تحت عنوان شرکت سهامی درزمینه نمایندگی امور حمل و نقل دریایی و حق‌العمل کاری نمایندگی تجاری شروع به‌کار کرد. در ادامه به بررسی می‌پردازیم.

فهرست

فصل اول

بخش اول

مقدمه

تاریخچه گروه بهمن

بخش دوم:‌ جذب نیروی انسانی

حوزه‌های مرکز بهمن موتور

شرح وظایف حوزه‌های نام‌برده

معاونت توسعه و ساخت

مدیریت منابع انسانی

مدیریت پشتیبانی

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: سلامت روانی

بهداشت روانی از دیدگاه مکاتب مختلف روان‌شناسی

الف) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب زیست‌گرایی

ب) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب روان‌کاوی

پ) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب رفتارگرایی

ت) بهداشت روانی از دیدگاه مکتب انسان‌گرایی

مفهوم انسان سالم از دیدگاه روان‌شناسان

عوامل مؤثر در تأمین سلامت روانی

الف) نقش خانواده در سلامت روانی

ب) نقش مدرسه در سلامت روانی

پ) نقش خود در سلامت روانی

اهداف بهداشت روانی

ابعاد فعالیت‌های بهداشت روانی

اصول بهداشت روانی

عوامل سازنده مقیاس سلامت عمومی

الف) نشانه‌های جسمانی

ب) اضطراب

پ) کنش اجتماعی

ت) افسردگی

پژوهش‌های انجام‌یافته در رابطه با مقیاس سلامت عمومی

بخش دوم: رضایت شغلی

مؤلفه‌های عاطفی و شناختی رضایت شغلی

تأثیر خلق‌وخو

نظریه‌های رضایت شغلی

۱- نظریه‌ی کامروائی نیاز

۲- نظریه گروه مرجع

۳- نظریه مک کللند

۴- نظریه‌های مغایرت

۵- نظریه تفاوتهای فردی

۶- نظریه‌های موازنه

۷- نظریه برابری

۸- نظریه سه وجهی آلدرفر

۹- نظریه ارزشی لاک

۱۰- نظریه سلسله‌مراتب نیازهای مزلو

۱۱- نظریه سیستمها و رضایت شغلی

۱۲-نظریه دو عاملی رضایت شغلی

ویژگی‌های رضایت شغلی

الگوهای رضایت شغلی

ابعاد رضایت شغلی

الف- پرداخت

ب- ارتقاء و پیشرفت

ج- سرپرستی

د- همکاران

هـ – ماهیت شغل

۱- تنوع شغل

۲- استاندارد و تخصصی کردن وظایف

۳- کنترل بر روش‌ها و مراحل انجام کار

۴- چالش‌انگیز بودن شغل

وضوح شغلی

تطابق بین شخصیت و شغل و تأثیر آن بر رضایت شغلی

همبسته‌های خشنودی شغلی: متغیرهای شخصی

الف- سن

ب- سطح تحصیلات

ج- جنسیت

شاخص و پایمردهای رضایت شغلی و نارضایتی شغلی

رضایت شغلی و عملکرد

۱- تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد ضعیف است

الف) حفظ عملکرد قبلی

ب) طریقه سازماندهی کارها

ج) وجود ارتباط غیرمستقیم

۲- رضایت شغلی غیرمستقیم منجر به عملکرد بهتر می‌شود

۳- عملکرد بهتر، منجر به افزایش رضایت شغلی می‌گردد

۴- بین رضایت شغلی و عملکرد رابطه متقابل وجود دارد

رضایت شغلی و غیبت

رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی

رضامندی کلی از زندگی

تخلف و رفتارهای ضدتولیدی

ترک خدمت

کارکنان چگونه نارضایتی خود را ابراز می‌کنند؟

خروج (ترک خدمت)

اعتراض

وفاداری (وظیفه شناسی)

سهل‌انگاری

فصل سوم

بخش اول: جامعه آماری و گروه نمونه موردمطالعه

ابزار پژوهش

پاره تستهای تشکیل دهنده پرسشنامه سلامت عمومی عبارت‌اند از

روش نمره‌گذاری

دامنه تغییرات نمره‌ها برای هر جنبه،به شرح زیر می‌باشد

بخش دوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌آوری‌شده

سن

جنسیت

سابقه کار

تحصیلات

الف: رضایت از کار

ب) رضایت از سرپرستی

ج) رضایت از همکار

د) رضایت از ارتقاء

هـ) رضایت از پرداخت

الف) نشانه‌های جسمانی (شکایت جسمی)

ب ) اضطراب

پ ) کنش اجتماعی

ت ) افسردگی

رشته روانشناسی

روانشناسی رشته‌ای است که به مطالعه‌ی رفتار، اعمال، افکار، تعاملات و واکنش‌های افراد می‌پردازد؛ درحالی‌که روان‌پزشکی پیشگیری و مدیریت از اختلالات روانی است. رواشناسی با در نظر گرفتن نیازهای طبیعی انسان و درک روح زمان به‌عنوان پرچم‌دار مطالعه‌ی پیچیدگی‌های بشر امروز شناخته می‌شود. پایه و اساس روانشناسی صداقت کامل با خود است. درواقع روانشناسی با خودشناسی پیوند می‌خورد.

برای آشنایی بیشتر با این رشته، مقاله رشته روانشناسی را در وبلاگ مرکز پروژه بخوانید!