آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

آشنایی با رشته مهندسی شهرسازی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته علوم تربیتی

آشنایی با رشته علوم تربیتی

اطلاعات بیشتر
آشنایی با رشته مواد و متالوژی

آشنایی با رشته مواد و متالوژی

اطلاعات بیشتر
مرکز پروژه

مرکز پروژه

اطلاعات بیشتر
رشته آمار

رشته آمار

علم آمار پیشگویی بر مبنای اعداد و ارقام است. به‌عبارت‌دیگر یک آماردان بر اساس مجموعه اطلاعات عددی و بر اساس مدل‌های ریاضی و نظریه‌ی احتمال توانایی پیشگویی دارد. یعنی با در دست داشتن اطلاعات گذشته، نحوه‌ی رفتار یک فرآیند را پیش‌بینی می‌کند. به همین جهت می‌توان گفت که دانش آمار نتیجه‌گیری از جزییات و از […]