نقش زنان درفعالیت‌های مختلف

ظلم به زنان همیشه یکی از معضلات اصلی جامعه بود است. چه در جوامع ایرانی و چه در غرب زنان همیشه مورد ظلم و ستم واقع‌شده‌اند. از نادیده گرفتن تا تجاوز به‌حق وحقوق و بدن آنان. اما در این میان نیز زنانی بوده‌اند که در مقابل تمامی این مشکلات ایستادگی کرده‌اند و برای دفاع از حق خود کوشبیده اند. و الگویی برای دیگر زنان شده‌اند و توانسته‌اند الهام‌بخش آنها باشند.

محدودیت‌های حضور زن

در هر جامعه‌ای بنا به قوانین متفاوت محدودیت‌های خاصی نیز موجود است. در اینجا به یکی از این عقاید می‌پردازیم.

در تفکر فمینیستی زن بدون هیچ محدودیت و قید و شرطی می‌تواند در همه زمینه‌ها حضورداشته باشد. و هیچ‌کسی هم این حق را ندارد که او را از آزادی هایش منع کند.

نقش زنان در انواع فعالیت‌ها

از تعدادی از این فعالیت‌ها می‌توان به فعالیت در زمینه‌های بهداشت و درمان، فعالیت‌های زراعی، طیور پرورش و دامداری، زنبورداری، نوغانداری، صنایع‌دستی و… اشاره کرد. این زنان همواره در کنار مردان خود به فعالیت مشغول هستند. البته گاهی نیز زنانی که به دلایل مختلف همسر خود رااز دست داده‌اند به‌تنهایی تمام بار سنگین زندگی را بر دوش می‌کشند. و چه‌بسا که در کار بسیار موفق‌تر از بسیاری از مردان هستند.

افزودن به سبد خرید

۸,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۲۳

صفحات پروژه

۷۶۸

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

ظلم به زنان همیشه یکی از معضلات اصلی جامعه بود است. چه در جوامع ایرانی و چه در غرب زنان همیشه مورد ظلم و ستم واقع‌شده‌اند. از نادیده گرفتن تا تجاوز به‌حق وحقوق و بدن آنان. اما در این میان نیز زنانی بوده‌اند که در مقابل تمامی این مشکلات ایستادگی کرده‌اند و برای دفاع از حق خود کوشبیده اند. و الگویی برای دیگر زنان شده‌اند و توانسته‌اند الهام‌بخش آنها باشند. در این مقاله به بررسی نقش زنان درفعالیت‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و… پرداخته میشود.

محدودیت‌های حضور زن

در هر جامعه‌ای بنا به قوانین متفاوت محدودیت‌های خاصی نیز موجود است. در اینجا به یکی از این عقاید می‌پردازیم.

در تفکر فمینیستی زن بدون هیچ محدودیت و قید و شرطی می‌تواند در همه زمینه‌ها حضورداشته باشد. و هیچ‌کسی هم این حق را ندارد که او را از آزادی هایش منع کند.

نقش زنان درفعالیت‌های مختلف

در اینجا به تعدادی از فعالیت بانوان در زمینه‌های بهداشت و درمان، فعالیت‌های زراعی، طیور پرورش و دامداری، زنبورداری، نوغانداری، صنایع‌دستی و… اشاره میکنیم. این زنان همواره در کنار مردان خود به فعالیت مشغول هستند. البته گاهی نیز زنانی که به دلایل مختلف همسر خود رااز دست داده‌اند به‌تنهایی تمام بار سنگین زندگی را بر دوش می‌کشند. و چه‌بسا که در کار بسیار موفق‌تر از بسیاری از مردان هستند.

باوجود همه این موضوعات بازهم جامعه به‌قدر کافی به زنان توجه ندارد. نقش زنان درفعالیت‌های مختلف به وضوح مشخص است. اگر مسئولین اقدامات لازم را انجام می‌دهند و بستر لازم را فراهم می‌کردند جامعه پیشرفت شایانی می‌کرد. بنابراین تا زمانی که به زنان کشورمان به‌عنوان نیمی از نیروی انسانی ماهر درروند توسعه توجه کافی معمول نگردد تحقق این آرمان، آرزویی محال به نظر می‌رسد. بررسی نقش زنان درزمینه مختلف نشان می‌دهد که زنان روستایی درگذشته و حال با انجام فعالیت‌های مختلفی چون کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و … نقش عمدهای در اقتصاد خانوار به عهده داشتند.

در این تحقیق شواهدی برای اثبات علاقه و توجه زنان روستایی منطقه تالش به انواعفعالیت‌های موجود روستایی و گسترش آنها و حفظ محیط‌ زیست منطقه آورده شده است. همچنین به تاثیر زنان در توسعه کشور میپردازیم.

فهرست

پیرامون جغرافیای انسانی

چکیده

مقدمه

فصل اول

طرح تحقیق

۱-۱- بیان مسئله

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۳- فرضیه

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۵- پیشینه تاریخی

۱-۶- روش‌شناسی تحقیق

۱-۷- محدودیت‌های پژوهش

۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها

فصل دوم

کلیات و مبانی نظری پژوهش

۲-۱- توسعه و اهداف آن «دیدگاه‌های نظری»

۲-۲- توسعه با تاکید بر نقش زنان

۲-۳- دیدگاه‌های موجود در تئوری زن و توسعه

۲-۴- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی

۲-۴-۱- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی

۲-۴-۲- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی

۲-۴-۳- نقش زنان روستایی در دامداری

۲-۴-۴- صنایع دستی

۲-۵- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان

۲-۶- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی

۲-۷- مسائل و مشکلات زنان روستایی

فصل سوم

کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش

۳-۱- موقعیت، حدود و وسعت

۳-۲- توپوگرافی

۳-۳- اقلیم

۳-۳-۱- شرایط اقلیمی منطقه

۳-۳-۲- درجه حرارت

۳-۳-۳- بارندگی

۳-۳-۴- رطوبت نسبی

۳-۳-۵- تبخیر

فصل چهارم

نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش

۴-۱- توزیع و تراکم جمعیت

۴-۲- ساخت جنسی و سنی

۴-۳- نیروی انسانی و اشتغال

۴-۳-۱- جمعیت شاغل برحسب گروههای عمده فعالیت

۴-۴- جمعیت و تغییرات آن

۴-۵- عناصر جمعیتی

۴-۵-۱- میزان موالید در شهرستان تالش

۴-۵-۲- باروری

۴-۵-۳- مرگ‌ومیر

۴-۵-۴- رشد جمعیت در شهرستان تالش

۴-۵-۵- مهاجرت در شهرستان تالش

۴-۶- وضع سواد و کیفیت آموزش

۴-۶-۱- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش

۴-۶-۲- آموزش

۴-۶-۳- نهضت سوادآموزی

۴-۷- بهداشت و درمان

۴-۸- شاخصهای بهداشتی

فصل پنجم

نقش زنان در فعالیت‌های روستایی

۵-۱- عوامل مؤثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه

۵-۱-۱- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه موردمطالعه

۵-۱-۲- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی

۵-۱-۳- متغیرهای اکولوژیکی- اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش

۵-۱-۴- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا

۵-۱-۵- نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی

۵-۲- ویژگیهای اجتماعی - اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه

۵-۲-۱- تفاوت‌های جنسی در نحوه بهره‌گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه

۵-۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها

۵-۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان

۵-۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه

۵-۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدیوخانوادگی

۵-۳- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیطزیست

فصل ششم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

پیشنهادات

پیوست‌ها

سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران

فهرست  منابع مأخذ فارسی

فهرست منابع و مآخذ لاتین

 

 

فهرست جداول

 

 

 

جدول (۱-۲) زنان در شاخصهای توسعه به تفکیک مناطق جغرافیایی در جهان

جدول(۱)  تولیدکنندگان نفت در جهان

جدول شماره (۲-۲) شاغلان ۶ ساله و بیشتر برحسب گروههای عمده فعالیت(برحسب هزار نفر)

جدول ۲-۳- متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف فعالیتهای کشاورزی دراستانهای کشور ۱۳۷۰

جدول شماره (۴-۲) نقش زنان روستایی در کشاورزی

جدول ۲-۵ متوسط درصد سهم زنان در مراحل مختلف پرورش دام در استانهایکشور

جدول شماره (۱-۴) تعداد شهرها، دهستان‌ها و آبادیهای دارای سکنه به تفکیکبخش

جدول شماره (۲-۴) جمعیت برحسب جنس به تفکیک ساکن و غیر ساکن

جدول ۴-۳ تعداد جمعیت و درصد شهرنشینی شهرستان تالش طی سالهای

۶۵-۱۳۷۵

جدول ۴-۴- تعداد جمعیت و درصد شهرنشینی بازسازی نشده در شهرستان تالشسالهای ۶۵-۱۳۷۵

جدول ۴-۵- تعداد خانوار، بعد خانوار و افزایش آن در شهرستان تالش سالهای

۶۵-۱۳۷۵

جدول (۴-۶) وضعیت سوادآموزی در شهرستان تالش سال ۱۳۷۵

جدول شماره ۴-۷- شاخص‌های بهداشتی

جدول (۵-۱) سهم زنان و مردان را در گاوداری به شکل سنتی و پرورش ماکیاننشان می‌دهد

جدول (۵-۲) پراکندگی گروههای زنان زنبوردار استان گیلان

جدول (۵-۳) مراحل و سهم کار زنان و مردان در پرورش کرم ابریشم

جدول (۵-۴) سطوح تحصیلی

جدول (۵-۵) نحوه توزیع ساعات کارهای خانگی و اقتصادی در یک شبانه‌روز بهتفکیک مرد و زن

جدول (۵-۶): توزیع روزهای کار زنان برحسب فصول و انواع محصولات موردکشت

جدول (۵-۷-)اشتغالات دارای پایین‌ترین منزلت و ارزش ازنظر پاسخگویان

جدول (۵-۸) شکل مرجح کار ازنظر زنان روستایی

جدول شماره (۵-۹) جایگاه و سهم درآمد زنان و مردان در اقتصاد خانوار

جدول شماره (۵-۱۰) حجم کار زراعی زنان در طی سال به تفکیک سطوح درآمدیخانوار

جدول (۵-۱۱) ارتباط فاکتورهای مذکور

رشته علوم‌ اجتماعی