مکتب تربیتی امام خمینی (ره)

مکاتب تربیتی

هر یک از مکاتب تربیتی بر نگرشی خاص از هستی و انسان استوار هستند و برتری هر یک از این مکاتب را باید در تفاوت نگرش آنها به هستی و انسان جستجو کرد. با رجوع به اندیشه‌هایی که با عنوان مکتب تربیتی در روزگاری مشهور بوده‌اند، اهمیت و جایگاه دیدگاه‌های هستی شناختی و انسان شناختی نمایان می‌شود. وقتی‌که از مبنای دیدگاه‌های این مکاتیب آگاهی داشته باشیم متوجه می‌شویم که داوری ادیان الهی به‌ویژه اسلام درباره انسان منشأ وجود تفاوت‌هایی در مکتب‌های تربیتی دینی نسبت به دیگر مکاتب بشری. دانشمندان مسلمان، اعم از فیلسوفان، عارفان، متکلمان و اخلاقیون در جبهه‌های گوناگونی نظریات خود را درباره هستی و انسان ابزار داشته‌اند و همواره به سبب ایمان به اسلام کوشیده‌اند که در نظریات خود از قضاوت با آموزه‌های قرآنی و روایی بپرهیزند. در این مقاله به بررسی مکتب تربیتی امام خمینی میپردازیم.

افزودن به سبد خرید

۲,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۵۲

صفحات پروژه

۴۹۴

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

مکاتب تربیتی

هر یک از مکاتب تربیتی بر نگرشی خاص از هستی و انسان استوار هستند و برتری هر یک از این مکاتب را باید در تفاوت نگرش آنها به هستی و انسان جستجو کرد. با رجوع به اندیشه‌هایی که با عنوان مکتب تربیتی در روزگاری مشهور بوده‌اند، اهمیت و جایگاه دیدگاه‌های هستی شناختی و انسان شناختی نمایان می‌شود. وقتی‌که از مبنای دیدگاه‌های این مکاتیب آگاهی داشته باشیم متوجه می‌شویم که داوری ادیان الهی به‌ویژه اسلام درباره انسان منشأ وجود تفاوت‌هایی در مکتب‌های تربیتی دینی نسبت به دیگر مکاتب بشری. دانشمندان مسلمان، اعم از فیلسوفان، عارفان، متکلمان و اخلاقیون در جبهه‌های گوناگونی نظریات خود را درباره هستی و انسان ابزار داشته‌اند و همواره به سبب ایمان به اسلام کوشیده‌اند که در نظریات خود از قضاوت با آموزه‌های قرآنی و روایی بپرهیزند. در این مقاله به بررسی مکتب تربیتی امام خمینی میپردازیم.

مکتب تربیتی امام خمینی

این اندیشمندان، در عین تلاش و کوشش‌های عقلانی برای دستیابی به آرایی استوار از منبع وحی و متون دینی نیز الهام گرفته‌اند و بی شک، تعالیم دینی در بنیان و پیکره نظام اندیشه امام خمینی جایگاهی اساسی داشته است. در میان دیدگاه‌های عالمان مسلمان می‌توان آرایی کم و بیش مشابه و حتی یکسان را درباره جهان و انسان پیدا کرد. مبدأ این شباهت و هماهنگی‌ها، تفکر دینی و تأثیر پذیری قرآنی این پیشوای بزرگ است.

البته گاه نظریات متفاوت و تصاویری به کلی متفاوت از هستی و انسان هم در میان این نظریات دیده می‌شود. نکته مهمی که نیاز به توجه دارد این است که اگر به تصویری کلی و جامع از نظام‌های فکری رایج میان عالمان و بزرگان مسلمان نظر کنیم، درخواهیم یافت که بسیاری از امور مشابه در حقیقت تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند. این تفاوت تا آنجاست که حتی توحید که اساس و سنگ بنای دین و دین باوری است نیز در نزد ایشان تفسیری واحد ندارد. اگرچه همه وحدت دارند و بر یک اساس استوارند.

فهرست

مقدمه

انسان

فطرت

کلیاتی درباره دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی امام (ره)

آزادی

رابطه انسان با خود دیگران، طبیعت و خدا

۱آزادی انسان در رابطه با خود

۲آزادی در رابطه با دیگران

۳آزادی در رابطه با طبیعت

۴آزادی در رابطه باخدا

رابطه معرفتی

رابطه عملی

اهداف تعالیم و تربیت

ویژگی‌های هدف غایی

هدف غایی

اهداف واسطی

اهداف شناختی

اهداف عملی

اهداف فرهنگی

اهداف سیاسی

اصول تعلیم و تربیت

۱- اصل برابری انسان‌ها در نسبت باهدف غایی تعلیم و تربیت

۲- اصالت هدف

۳- تقدم تزکیه بر تعلیم

۴- اصل اولویت سنین کودکی و جوانی

روش‌های تعلیم و تربیت

روش انعطاف

روش نفی عادات ذهنی و عملی

روش تحول محتوی

موانع بیرونی

موانع درونی

منابع و مآخذ

تحقیق

رشته الهیات و معارف اسلامی