مدل های اقتصاد سنجی

در این پروژه تلاش می‌کنیم تا ضمن معرفی متغیرهای مورداستفاده در مدل های اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدل های اقتصاد سنجی از طریق برآورد نمونه‌ها و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل مؤثر بر خالص حساب‌جاری از پرداخت‌های خارجی کشور به‌ویژه به دلیل کاهش ارزش پول براردازیم. در خصوص برآورد الگوهای اقتصادسنجی ضمن بررسی و بهره گیری از تئوریهای مربوط به عوامل مؤثر بر خالص حساب جاری از پرداخت‌ها در همه کشورها و همچنین تحقیقات انجام‌شده سعی شده از متغیرهای دیگری که طی دوره مورد بررسی منحصراً خاص کشور ایران بوده و تراز پرداختهای آنرا تحت تأثیر قرار داده استفاده شود.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۴

صفحات پروژه

۱۵۱۴

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

در این پروژه تلاش می‌کنیم تا ضمن معرفی متغیرهای مورداستفاده در مدل های اقتصاد سنجی و تعریف انواع مدل های اقتصاد سنجی از طریق برآورد نمونه‌ها و تفسیر ضرایب متغیرها به بررسی عوامل مؤثر بر خالص حساب‌جاری از پرداخت‌های خارجی کشور به‌ویژه به دلیل کاهش ارزش پول براردازیم. در خصوص برآورد الگوهای اقتصادسنجی ضمن بررسی و بهره گیری از تئوریهای مربوط به عوامل مؤثر بر خالص حساب جاری از پرداخت‌ها در همه کشورها و همچنین تحقیقات انجام‌شده سعی شده از متغیرهای دیگری که طی دوره مورد بررسی منحصراً خاص کشور ایران بوده و تراز پرداختهای آنرا تحت تأثیر قرار داده استفاده شود.

مدل های اقتصاد سنجی

در این مرحله از تحقیق متغیرهای مورد استفاده در الگوهای اقتصاد سنجی دقیقاً تعریف می‌شود تا دایره مشمول متغیرها دقیق و مشخص باشد. در تعریف متغیرها از تعاریف صاحب نظران و اقتصاددانان استفاده شده است.. با توجه به اینکه در هار مدل اقتصاد سنجی متغیرهای موجود در مدل به دو دسته متغیرها وابسته و توضیحی در مدلهای اقتصاد سنجی تقسیم می‌شوند. در مورد خالص حسابجاری از پرداخت های خارجی نیز چنین موضوعی معمول است که در این مقاله به تشریح متغیرها نیز می‌پردازیم.

روش برآورد مدل‌های اقتصاد سنجی

در برآورد الگوهای اقتصاد سنجی از مدل لگاریتمی خطی استفاده شده است به‌عبارت‌دیگر مدل در سطح لگاریتمی متغیرها برآورد شده است تمام الگوهای اقتصاد سنجی این مقاله به‌وسیله روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای فائق آمدن بار مشاکل خود همبستگی و برای نحوه جهت جملات اخلال مدلهای اتوگریسو و فرآیند میانگین متحیر مرتبه اول در نظر گرفته شده است. در این پروژه ما الگوهای ایستا و پویا را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مدل ایستا

مدل ایستا مدلی است که در آن متغیر وابسته یعنی خالص حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور در زمان جاری تابعی است از متغیرهای مقادیر جاری متغیرهای مستقل دیگر.

مدل پویا

مدل پویا مدلی است که در آن متغیر وابسته علاوه بر آنکه تابع مقادیر جاری متغیرهایمستقل دیگر.

رشته اقتصاد