ریاضی (محاسبه و تجزیه و تحلیل)

براي انتخاب نمونة معرف جامعه از روش نمونه گيري PPS استفاده شد. در اين نمونه گيري هر يك از مدارس بر اساس تعداد كلاسهايشان فهرست مي شوند. به عبارت ديگر شانس انتخاب شدن هر مدرسه به تعداد كلاسهاي آن مدرسه وابسته است. براي انتخاب نمونه ابتدا تعداد كلاسها فهرست شده و نمونه گيري از بين كلاسهاي ليست شده انتخاب مي شوند. بدين ترتيب واحد نمونه گيري در روش نمونه گيري PPS  كلاس خواهد بود.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۶ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۲۸

صفحات پروژه

۵۷۳

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

توضیحات

برای انتخاب نمونه معرف جامعه از روش نمونه گیری PPS استفاده شد. در این نمونه گیری هر یک از مدارس بر اساس تعداد کلاسهایشان فهرست می شوند. به عبارت دیگر شانس انتخاب شدن هر مدرسه به تعداد کلاسهای آن مدرسه وابسته است. برای انتخاب نمونه ابتدا تعداد کلاسها فهرست شده و نمونه گیری از بین کلاسهای لیست شده انتخاب می شوند. بدین ترتیب واحد نمونه گیری در روش نمونه گیری PPS  کلاس خواهد بود.

ریاضیات