روابط خارجی نادر شاه افشار

نادرشاه افشار

وی قبل از پادشاهی نادر قلی خوانده میشدست. و ملقب به تهماسب قلی خان از ایل افشار خراسان که از سال 1114 تا سال 1126 بر سرزمین ایران حکومت می‌کردند. نادر شاه افشار پادشاه ایران و بنیان‌گذار دودمان افشاریه بود. او از مشهورترین پادشاهان ایران، پس از اسلام است. سرکوب افغان‌ها و بیرون راندن عثمانی وروسیه از کشور و تجدید استقلال ایران و نیز فتح دهلی و ترکستان و جنگ‌های پیروزمندانه از سوابق وی است. او در تاریخ شهرت به یاری داست آیت. از طرفی دیگر او آخرین کشورگشا و فاتح آسیایی است. به‌طور کلی او بسیار فرد مشهوری است.در ادامه این مقاله به بررسی موارد مربوط به روابط خارجی نادر شاه می‌پردازیم.

دربارهٔ پیشینه نادرشاه نیز روایات بسیاری وجود دارد اما رایج‌ترین، مشهورترین و قابل‌اثبات‌ترین آن‌ها این است که ایل افشار قبل از مهاجرت به خراسان در منطقه افشار در جنوب آذربایجان غربی سکونت داشته‌اند که الآن مرکز این منطقه شهرستان تکاب امروزی واقع در جنوب آذربایجان غربی می‌باشد. تکاب زادگاه اصلی پدران نادرشاه افشار است که نام قرخلو که در پسوند نادرشاه وجود دارد نیز از نام همین روستا برداشته شده است.

دانلود

رایگان

تاریخ ارسال: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۴۹

صفحات پروژه

۱۲۲۸

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

نادرشاه افشار

وی قبل از پادشاهی نادر قلی خوانده میشدست. و ملقب به تهماسب قلی خان از ایل افشار خراسان که از سال ۱۱۱۴ تا سال ۱۱۲۶ بر سرزمین ایران حکومت می‌کردند. نادر شاه افشار پادشاه ایران و بنیان‌گذار دودمان افشاریه بود. او از مشهورترین پادشاهان ایران، پس از اسلام است. سرکوب افغان‌ها و بیرون راندن عثمانی وروسیه از کشور و تجدید استقلال ایران و نیز فتح دهلی و ترکستان و جنگ‌های پیروزمندانه از سوابق وی است. او در تاریخ شهرت به یاری داست آیت. از طرفی دیگر او آخرین کشورگشا و فاتح آسیایی است. به‌طور کلی او بسیار فرد مشهوری است.در ادامه این مقاله به بررسی موارد مربوط به روابط خارجی نادر شاه می‌پردازیم.

دربارهٔ پیشینه نادرشاه نیز روایات بسیاری وجود دارد اما رایج‌ترین، مشهورترین و قابل‌اثبات‌ترین آن‌ها این است که ایل افشار قبل از مهاجرت به خراسان در منطقه افشار در جنوب آذربایجان غربی سکونت داشته‌اند که الآن مرکز این منطقه شهرستان تکاب امروزی واقع در جنوب آذربایجان غربی می‌باشد. تکاب زادگاه اصلی پدران نادرشاه افشار است که نام قرخلو که در پسوند نادرشاه وجود دارد نیز از نام همین روستا برداشته شده است.

روابط خارجی نادر شاه افشار

بعد از نادر شاه روابط خارجی ایران از توسعهای که در زمان او پیدا کرده بود کاسته شد و محدود به مسائل مربوط به سرحدات عثمانی و نمایندگیهای تجارتی دول اروپایی در خلیج فارس گردید. در مدت ۲۲ سال حکمرانی کریم خان زند مردم از یک دوره صلح و آرامش نسبی برخوردار بودند. و توانستند خرابیهایی که در اثر جنگهای داخلی به وجود آمده بود را تا حدودی برطرف کنند. و در این دوران دوباره پای اروپائیها به ایران باز شد زیرا قبل از آن براثر حمله افغان‌ها و اغتشاشات داخلی نمایندگیهای تجاری اروپایی در ایران تعطیل شده بود.

کریم خان زند

کریم خان فرمانروای ایران از ۱۱۶۳ تا ۱۱۹۳ و بنیان‌گذار دودمان زندیه بود. پس از مرگ نادر شاه افشار جانشینان او نزاع‌های فراوانی بر سر قدرت نمودند. کشور ایران وارد مرحله‌ای از عدم ثبات سیاسی و اقتصادی شدیدی گردید و به دلیل عدم قدرت دولت مرکزی خان‌ها و حکام نواحی مختلف طغیان نموده و درصدد کسب قدرت بیشتر و رسیدن به منصب پادشاهی برآمدند.

فهرست

روابط خارجی ایران در زمان نادرشاه

مقدمه

روابط ایران و عثمانی

روابط ایران و روسیه

روابط ایران و هند

روابط ایران و انگلیس

روابط خارجی ایران با فرانسه

الف) سفارت سیورسیمون

ب) سفارت سیورپیرو (کنسول فرانسه در بصره)

روابط ایران و هلند

فهرست منابع و مآخذ

تحقیق

رشته الهیات و معارف اسلامی