راه و ترابری (راه زمینی)

تاریخ ایجاد راه ترابری به سال‌های 1310 یعنی حدود 70 سال پیش بر می‌گرددیعنی زمانی که برای اولین بار اداره طرق و در ایران تأسیس گردید و که گفته شد جهت احداث و نگهداری می‌بایستی عمل نماید و پس از آن به وزارت راه و سپس به وزارت راه و ترابری با شاخه‌های مختلف که شامل بنادر و کشتیرانی – راه آهن – راه – هواپیمایی – حمل و نقل و شرکتهای وابسته به وجود آمده که در حال حاضر هم بههمین نام فعالیت و اسکان دارد که در آینده نزدیک نیز تغییراتی در آن به وجودآید.

افزودن به سبد خرید

۵,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۹ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۴۵

صفحات پروژه

۴۲۸

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

توضیحات

تاریخ ایجاد راه ترابری به سال‌های ۱۳۱۰ یعنی حدود ۷۰ سال پیش بر می‌گرددیعنی زمانی که برای اولین بار اداره طرق و در ایران تأسیس گردید و که گفته شد جهت احداث و نگهداری می‌بایستی عمل نماید و پس از آن به وزارت راه و سپس به وزارت راه و ترابری با شاخه‌های مختلف که شامل بنادر و کشتیرانی – راه آهن – راه – هواپیمایی – حمل و نقل و شرکتهای وابسته به وجود آمده که در حال حاضر هم بههمین نام فعالیت و اسکان دارد که در آینده نزدیک نیز تغییراتی در آن به وجودآید.

زمین شناسی