حجم نمونه و جامعه آماری

جامعه آماری

هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند نمونه‌ای از جامعه محسوب می‌شود. وقتی که کسی را نمونه جامعه می‌نامیم یعنی اینکه معرف تمام خصوصیات آن جامعه باشد. منظور از معرف بودن آن است که همه صفات جامعه را دارا باشد. برای تعریف حجم نمونه می‌توان گفت که حجم نمونه، تعداد کل عناصر موجود در نمونه است. اما منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه‌های اصلی یا معرف به‌دست می‌آید. جامعه آماری را در مواردی جمعیت و در مواردی دیگر نیز حیطه می‌خوانند. حجم جامعه آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است که مبنای محاسبه در نمونه‌گیری محسوب می‌شود.

در این پروژه پرسشنامه را نیز آورده ایم که تمامی مواردی که برای تحقیق و ارائه یک تحقیق آماری موردنیاز است را موردبررسی قرار می‌دهد. هدف اصلی تحقیق‌های آماری شناخت کامل واقعیت هر موضوع و پدیده و یافتن رابطه علت و معلولی موجود بین امور و درنهایت یافتن راههای مقابله و جلوگیری از وقوع و ایجاد پدیدههای ناهنجار از طریق تجزیه و تحلیل منظم و بررسی آن‌ها بدون تعصب است.

افزودن به سبد خرید

۱,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۳۸

صفحات پروژه

۱۹۸۳

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

جامعه آماری

هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند نمونه‌ای از جامعه محسوب می‌شود. وقتی که کسی را نمونه جامعه می‌نامیم یعنی اینکه معرف تمام خصوصیات آن جامعه باشد. منظور از معرف بودن آن است که همه صفات جامعه را دارا باشد. برای تعریف حجم نمونه می‌توان گفت که حجم نمونه، تعداد کل عناصر موجود در نمونه است. اما منظور از جامعه آماری همان جامعه اصلی است که از آن نمونه‌های اصلی یا معرف به‌دست می‌آید. جامعه آماری را در مواردی جمعیت و در مواردی دیگر نیز حیطه می‌خوانند. حجم جامعه آماری شامل مجموعه عناصر موجود در جامعه آماری است که مبنای محاسبه در نمونه‌گیری محسوب می‌شود.

در این پروژه پرسشنامه را نیز آورده ایم که تمامی مواردی که برای تحقیق و ارائه یک تحقیق آماری موردنیاز است را موردبررسی قرار می‌دهد. هدف اصلی تحقیق‌های آماری شناخت کامل واقعیت هر موضوع و پدیده و یافتن رابطه علت و معلولی موجود بین امور و درنهایت یافتن راههای مقابله و جلوگیری از وقوع و ایجاد پدیدههای ناهنجار از طریق تجزیه و تحلیل منظم و بررسی آن‌ها بدون تعصب است.

حجم نمونه

اهداف ما در این تحقیق نیز شناخت علل اعتیاد به مواد مخدر از جنبههای مختلف، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و روانی است. از دیگر اهداف این مقاله می‌توان به شناخت راههای مختلف پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و ارائه راه‌حل‌هایی که بتوان قشر جوان را از این اتفاق خطرناک نجات داد. همچنین شناخت نوع مواد مصرفی و شیوه استعمال آن. تمامی این مطالب با شیوه‌ها و نمودارهای آماری نشان داده‌شده‌اند و نمودارهای آنها نیز آورده شده است. روش ما برای این تحقیق روش پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از دو روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای استفاده کرده‌ایم.

در روش کتابخانه‌ای برای دستیابی به آراء و نظریه‌های بزرگان و هم چنین برای آشنا شدن با سابقه تاریخی موضوع از این روش استفاده کرده‌ایم.

در روش پرسشنامه‌ای نیز از مطرح کردن یکسری پرسش برای مجموعه‌ای از پاسخوگیان که غالباً معرف یک جمعیت وسیعتر درباره وضعیت اجتماعی شغلی و خانوادگیشان است استفاده‌شده است.

رشته آمار

رشته اقتصاد