جنبش دانشجویی

هدف اصلی پروژه حاضر بررسی ارتباط بین نیرو های سیاسی خارج از دانشگاه با جنبش دانشجویی در مقطع 1357 -1376 است. در این پروژه ما به این سؤال می‌پردازیم که چه ارتباطی بین نیرو های سیاسی خارج از دانشگاه و جنبش دانشجویی در این مقطع تحصیلی وجود داشت؟ برای پاسخ به آیین سؤال در ادامه به سه دیدگاه می‌پردازیم.

جنبش‌های اجتماعی

جنبش‌های اجتماعی یکی از موارد بسیار تأثیرگذار درزمینه تحولات اجتماعی و سیاسی جوامع نوین به شمارمی ایند. سرزمین ایران در قرن اخیر، شاهد جنبش‌های اجتماعی بسیاری بوده است. قسمتی از این جنبش‌ها با توجه به خاستگاه آن و پایگاه اجتماعی اعضایش تحت عنوان جنبش‌های دانشجویی موردمطالعه قرار می‌گیرند. جنبش‌ های اجتماعی ایران از بدو شکل‌گیری تاکنون بخشی از جنبش‌های سیاسی و فعال و تأثیر گذار بوده‌اند. از اصلی‌ترین وظایف جنبش‌های دانشجویی روشن و افشاء کردن حقایق است. این گروه‌ها به بی‌ عدالتی‌ ها، سیاست‌ها و برنامه‌های نادرست و تصمیمات اشتباه اعتراض می‌کنند و آنها را موردانتقاد قرار می‌دهند. جنبش‌های دانشجویی مانند یک سیستم هشداردهنده در جامعه عمل می‌کند. آنها از زبان مردم و قشر ضعیف جامعه سخن میگویند. ناراحتی‌ها و مشکلات آنها را به سردمداران نشان می‌دهند و جانب‌دار آنها هستند.

افزودن به سبد خرید

۱۸,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۱۹۳

صفحات پروژه

۷۱۱

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

هدف اصلی پروژه حاضر بررسی ارتباط بین نیرو های سیاسی خارج از دانشگاه با جنبش دانشجویی در مقطع ۱۳۵۷ -۱۳۷۶ است. در این پروژه ما به این سؤال می‌پردازیم که چه ارتباطی بین نیرو های سیاسی خارج از دانشگاه و جنبش دانشجویی در این مقطع تحصیلی وجود داشت؟ برای پاسخ به آیین سؤال در ادامه به سه دیدگاه می‌پردازیم.

جنبش‌های اجتماعی

جنبش‌های اجتماعی یکی از موارد بسیار تأثیرگذار درزمینه تحولات اجتماعی و سیاسی جوامع نوین به شمارمی ایند. سرزمین ایران در قرن اخیر، شاهد جنبش‌های اجتماعی بسیاری بوده است. قسمتی از این جنبش‌ها با توجه به خاستگاه آن و پایگاه اجتماعی اعضایش تحت عنوان جنبش‌های دانشجویی موردمطالعه قرار می‌گیرند. جنبش‌ های اجتماعی ایران از بدو شکل‌گیری تاکنون بخشی از جنبش‌های سیاسی و فعال و تأثیر گذار بوده‌اند. از اصلی‌ترین وظایف جنبش‌های دانشجویی روشن و افشاء کردن حقایق است. این گروه‌ها به بی‌ عدالتی‌ ها، سیاست‌ها و برنامه‌های نادرست و تصمیمات اشتباه اعتراض می‌کنند و آنها را موردانتقاد قرار می‌دهند. جنبش‌های دانشجویی مانند یک سیستم هشداردهنده در جامعه عمل می‌کند. آنها از زبان مردم و قشر ضعیف جامعه سخن میگویند. ناراحتی‌ها و مشکلات آنها را به سردمداران نشان می‌دهند و جانب‌دار آنها هستند.

جنبش دانشجویی

حرکتی مستمر که از دل دانشگاه بیرون می‌آید و به‌تدریج به تکامل می‌رسد اما در این جا باید بین آن حرکتی که اصالت دارد و مستقل از گروههای سیاسی خارج از دانشگاه است با حرکتی که وابسته به نهادها و گروههای سیاسی خارج از دانشگاه است و به‌نوعی پیرو و دنباله‌رو آن‌ها است، تمایز قائل شد.

در کتاب یورگن هابرماس از هابرماس به‌عنوان فیلسوفی نام برده می‌شود که معتقد است دانشجویان به کارکرد و وظیفه روشنگری می‌پردازند. علیه ابزاری کردن آموزش مبارزه می‌کنند و در وظیفه انتقادگری خویش به دلیل عدم نفوذ مستقیم گروههای ذی نفع اقتصادی بر آنها، موفق عمل می‌کنند.

درآمدی بر رفتارشناسی سیاسی دانشجویان در ایران امروز نیز کتابی است که مجید محمدی نویسنده این کتاب، ضمن ارائه ویژگیهای جنبش دانشجویی در ایران و بررسی چند تشکل دانشجویی، بیشتر به ادبیات رفتارشناسی سیاسی دانشجویان، پرداخته‌اند.

فهرست

چكيده

طرح مسئله پژوهش

سؤال و فرضيه اصلي

مفاهيم و تعاريف

جنبش هاي اجتماعي

جنبش دانشجويي

نيروهاي سياسي خارج از دانشگاه

روش پژوهش و تحقيق

سابقة پژوهش و بررسي ادبيات موجود

سازماندهي پژوهش

فصل اول

چارچوب مفهومي

جنبش هاي اجتماعي، اصول و كاركردها

1- اصل هويت

2- اصل ضديت يا مخالفت

3- اصل همگاني بودن

جنبش هاي اجتماعي به عنوان عوامل رابط يا ميانجي

جنبش اجتماعي به عنوان عامل ايجاد آگاهي جمعي

كاركرد فشار جنبشهاي اجتماعي

طبقه بندي جنبشهاي اجتماعي

1- جنبشهاي دگرگون ساز

2- جنبشهاي رستگاري بخش

3- جنبشهاي تغير دهنده

4- جنبشهاي اصلاح طلب

چارچوب مفهومي

احزاب مطيع گروهها و تشكلات

همكاري برابر طلب يا تأثير متقابل

پي نوشت ها

فصل دوم

سير و  تاريخچه جنبش دانشجويي در ايران

جريانها و نيروهاي سياسي سالهاي

سير وتاريخچه جنبش دانشجويي در ايران

 جنبش دانشجويي قبل از انقلاب

الف) جنبش دانشجويي قبل از تأسيس دانشگاه تهران

ب) جنبش دانشجويي پس از تأسيس دانشگاه تهران تا پيروزي انقلاب اسلامي

مرحله تأسيس دانشگاه تهران تا سقوط رضا شاه

مرحله سالهاي 1320 تا كودتاي 28 مرداد 1332

مرحله پس از كودتاي 28 مرداد تا سال 1340

مرحله سالهاي 50-1340

مرحله سالهاي 1350 تا وقوع انقلاب اسلامي‌ايران

2- جنبش دانشجويي پس از انقلاب اسلامي‌تا سال 1376

الف) جنبش دانشجويي در مقطع 59- 1357

ب) جنبش دانشجويي در مقطع 62-1359( انقلاب فرهنگي)

پ) جنبش دانشجويي در مقطع 68- 1362

ت) جنبش دانشجويي در مقطع 76-1368

جامعه اسلامي‌دانشجويان

انجمن‌هاي اسلامي‌دانشجويي

جريانها و نيروهاي سياسي سالهاي 76-1357

روشنفكران

روحانيون

جناحها و نيروهاي سياسي پس از انقلاب اسلامي‌تا 1376

جناح چپ سنتي

جناح راست سنتي

جناح راست مدرن

جناح راست سنتي افراطي (رسا)

جناح چپ مدرن

جناح روشنفكر تلفيقي

پي‌نوشت‌ها

فصل سوم

نسبت و ارتباط نيروهاي سياسي با

جنبش دانشجويي در سالهاي

احزاب و نيروهاي سياسي سالهاي 59-1357 و ارتباط آنها با جنبش دانشجويي (و تشكلهاي آن)

احزاب و نيرو‌هاي سياسي سالهاي 62-1359 و ارتباط آنها با جنبش دانشجويي

احزاب و نيرو‌هاي سياسي سالهاي 68-1362 و ارتباط آنها با جنبش دانشجويي

احزاب و نيروهاي سياسي سالهاي 76-1368 و ارتباط آنها با جنبش دانشجويي

پي‌نوشت‌ها

نتيجه‌گيري

كتابنامه منابع فارسي

رشته علوم‌ اجتماعی