تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی برای تعیین مقدارآمانتادین در مایعات بیولوژیک

در این تحقیق یک روش ساده و کم هزینه به منظور تعیین مقدار آمانتادین در سرم با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف طراحی گردید.

در این روش از گاز حامل نیتروژن، ستون OV17 و دتکتور FID به همراه استانداردداخلی پسودوافدرین استفاده شد. نمونه‌ها توسط اسید پرکلریک پروتئین زداییشده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید که بازیافت روش کامل بود.

در شرایط مذکور پیک آمانتادین،استاندارد داخلی از یکدیگر و مواد آندوژن بهخوبی جدا گردیدضریب تغییرات درون روزی و بین روزی روش آنالیز در حد قابل قبول بوده و حد آشکارسازی روش 8/0 محاسبه شد.

افزودن به سبد خرید

۸,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۵ فروردین ۱۳۹۸
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۶۶

صفحات پروژه

۷۰۳

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حانیه خانی

توضیحات

در این تحقیق یک روش ساده و کم هزینه به منظور تعیین مقدار آمانتادین در سرم با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف طراحی گردید.

در این روش از گاز حامل نیتروژن، ستون OV۱۷ و دتکتور FID به همراه استانداردداخلی پسودوافدرین استفاده شد. نمونه‌ها توسط اسید پرکلریک پروتئین زداییشده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید که بازیافت روش کامل بود.

در شرایط مذکور پیک آمانتادین،استاندارد داخلی از یکدیگر و مواد آندوژن بهخوبی جدا گردیدضریب تغییرات درون روزی و بین روزی روش آنالیز در حد قابل قبول بوده و حد آشکارسازی روش ۸/۰ محاسبه شد.

رشته‌های پزشکی