بررسی و مقایسه رشد صنعت در کشورهای مختلف و ایران

چرا صنعتی شدن مهم است و باید مطالعه شود؟

صنعتی شدن محور اصلی توسعه و تعاون است. شاید بتوان گفت که از زمان انقلاب صنعتی انگلیس و صنعتی شدن زندگی مردم، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصربه‌فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیم‌های اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این اتفاق قرار گرفتند. ژاپن با سرعتی زیاد و شگفت‌انگیز و همچنین با پیامدهایی مهم برای اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با سرعتی بسیار در حال صنعتی شدن‌اند. اینها رخدادهای جدا نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای زیادی دارد که از جوامع دیگر می‌رسند. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی بادوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکنده تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند. در این پروژه به بررسی و مقایسه رشد صنعت در جای‌جای جهان میپردازیم.

افزودن به سبد خرید

۳,۰۰۰ تومان

تاریخ ارسال: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
دانلود پیش‌نمایش پروژه
DOCX
PDF
۶۳

صفحات پروژه

۳۸۳

بازدید پروژه

ثبت پروژه:

حامد محمدی

معرفی پروژه:

شهرزاد کیانی نژاد

توضیحات

چرا صنعتی شدن مهم است و باید مطالعه شود؟

صنعتی شدن محور اصلی توسعه و تعاون است. شاید بتوان گفت که از زمان انقلاب صنعتی انگلیس و صنعتی شدن زندگی مردم، صنعتی شدن عمیقترین تغییر منحصربه‌فرد در بافت اقتصادی و اجتماعی جوامع بوده است. رژیم‌های اروپای شرقی و اتحاد شوروی با عزمی راسخ در معرض این اتفاق قرار گرفتند. ژاپن با سرعتی زیاد و شگفت‌انگیز و همچنین با پیامدهایی مهم برای اقتصاد جهانی، صنعتی شده است. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه با سرعتی بسیار در حال صنعتی شدن‌اند. اینها رخدادهای جدا نیستند. صنعتی شدن یک جامعه، پیامدهای زیادی دارد که از جوامع دیگر می‌رسند. ما فقط باید به منشأ پوشاک، لوازم مصرفی بادوام، اجزاء قطعات اتومبیل نگاه کنیم، تا ماهیت پیچیده و پراکنده تولید صنعتی را تشخیص دهیم. این رشد صنعت در سراسر جهان ممکن است تصورات متضاد بسیار ایجاد کند. در این پروژه به بررسی و مقایسه رشد صنعت در جای‌جای جهان میپردازیم.

بررسی و مقایسه رشد

باورهای زیاد و بسیار قدرتمندی برای قبول و یا رد این نظر که صنعتی شدن پیش نیاز توسعه اقتصادی است، وجود دارد. ازیک‌طرف، صنعتی شدن در افزایش ظرفیتهای تولیدی و بهره‌وری نقش محوری دارد. این فرایندها به‌طورکلی با رشد مقیاس، تخصصی گرایی و مکانیزه شدن ارتباط دارند. بعضی از کشورهای جهان سوم، مثل برزیل و سایر کشورهای تازه صنعتی شده شرق و جنوب شرقی آسیا، باطی چنین مسیرهایی وارد مسیر صنعتی شدن شده‌اند. با این وصف، بعضی از افراد استدلال می‌کنند که این الگو برای بیشتر کشورهای جهان سوم قابل به کارگیری نیست و از آن نوع توسعه اقصادی که تکنولوژی مقیاس کوچک را در کشاورزی و صنعت، برای ایجاد اشتغال  بیشتر مورداستفاده قرار می‌دهد حمایت می‌کنند.

معیارهایی برای ارزیابی صنعتی شدن

انتخاب رشد اقتصادی به‌مثابه یک معیاربرای ارزیابی صنعتی شدن تصویر متفاوتی را ارائه می‌دهد. تا زمان انتخاب تأثیرات زیست محیطی. اما هیچ معیاری نه تصویر کاملی به ما ارائه می‌دهند و نه یک ارزیابی تماماً مثبت و تماماً منفی. معیارهای بسیار دیگری مانند ایجاد ثروت، توزیع ثروت، تاثیرات متفاوت برزنان و مدران، بسط و گسترش قابلیتهای تکنولوژیک، ایجاد اشتغال و مهارت‌ها، تغییرات فرهنگی و تأثیرات ایجاد شده در مردم شهر و روستا، هزینه‌ها مالی صنعتی شدن و ایجاد بدهیها نیز وجود دارند که، اگر فقط بخواهیم چندتایی را مثال بزنیم، می‌توانیم مورداستفاده قرار داد.

رشته اقتصاد